Chinese Traditional: 女人
Chinese Simplified: 女人
Pinyin: nü3 ren2
Zhuyin: ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ
English Meaning: woman, women
German Meaning: die Frau
Spanish Meaning: la mujer
Classifier: (ge5)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

妳是我認識的女人中最美麗的。
妳是我认识的女人中最美丽的。
ni3 shi4 wo3 ren4 shi4 de5 nü3 ren2 zhong1 zui4 mei3 li4 de5.
You are the most beautiful woman I know.
[Show Details]
以她這個年齡的女人來說,她的身材維持地相當好。
以她这个年龄的女人来说,她的身材维持地相当好。
yi3 ta1 zhe4 ge5 nian2 ling2 de5 nü3 ren2 lai2 shuo1, ta1 de5 shen1 cai2 wei2 chi2 di5 xiang1 dang1 hao3.
She is in good shape for a woman of her age.
[Show Details]
有一項研究發現女人低估自己的智力,而男人卻高估自己的智力。
有一项研究发现女人低估自己的智力,而男人却高估自己的智力。
you3 yi2 xiang4 yan2 jiu4 fa1 xian4 nü3 ren2 di1 gu1 zi4 ji3 de5 zhi4 li4, er2 nan2 ren2 que4 gao1 gu1 zi4 ji3 de5 zhi4 li4.
A study found that women underestimate their intelligence, while men overestimate theirs.
[Show Details]
女人比男人更情緒化。
女人比男人更情绪化。
nü3 ren2 bi3 nan2 ren2 geng4 qing2 xu4 hua4.
Women are more emotional than men.
[Show Details]
他娶了一個回教女人之後就變成了回教徒 。
他娶了一个回教女人之后就变成了回教徒 。
ta1 qu3 le5 yi2 ge5 hui2 jiao4 nü3 ren2 zhi1 hou4 jiu4 bian4 cheng2 le5 hui2 jiao4 tu2.
He has become a Muslim after he married a Muslim woman.
[Show Details]
身為男人,你喜歡女人撒嬌嗎?
身为男人,你喜欢女人撒娇吗?
shen1 wei2 nan2 ren2, ni3 xi3 huan1 nü3 ren2 sa3 jiao1 ma5?
As a man, do you like a woman acting like a spoiled child in a playful way?
[Show Details]
那個無恥的女人喜歡勾引有婦之夫。
那个无耻的女人喜欢勾引有妇之夫。
na4 ge5 wu2 chi3 de5 nü3 ren2 xi3 huan1 gou1 yin3 you3 fu4 zhi1 fu1.
That shameless woman likes to seduce married men.
[Show Details]

Related Words:

 1. woman 2. female 3. daughter

Here: female

[Show Details]
 

rén

people, person, human being

[Show Details]