Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ren2
Zhuyin: ㄖㄣˊ
English Meaning: people, person, human being
German Meaning: Mensch, Leute
Spanish Meaning: el humano, la persona
Classifier: (ge5)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

很多人住在台北。
很多人住在台北。
hen3 duo1 ren2 zhu4 zai4 tai2 bei3.
Many people live in Taipei.
[Show Details]
在美國很多人超重。
在美国很多人超重。
zai4 mei3 guo2 hen3 duo1 ren2 chao1 zhong4.
Many people are overweight in the U.S.
[Show Details]
你覺得現代的人比較快樂嗎?
你觉得现代的人比较快乐吗?
ni3 jue2 de5 xian4 dai4 de5 ren2 bi3 jiao4 kuai4 le4 ma5?
Do you think people are happier nowadays?
[Show Details]
很多人在街上跳舞。
很多人在街上跳舞。
hen3 duo1 ren2 zai4 jie1 shang4 tiao4 wu3.
Many people are dancing in the streets.
[Show Details]
巴格達以南炸彈攻擊六十人死亡。
巴格达以南炸弹攻击六十人死亡。
ba1 ge2 da2 yi3 nan2 zha4 dan4 gong1 ji2 liu4 shi2 ren2 si3 wang2.
A bomb attack in south Baghdad killed 60 people.
[Show Details]
他們是哪國人?
他们是哪国人?
ta1 men5 shi4 na3 guo2 ren2?
What country are they from?
[Show Details]
你現在人在哪裡?
你现在人在哪里?
ni3 xian4 zai4 ren2 zai4 na3 li3?
Where are you now?
[Show Details]