Chinese Traditional: 利比亞
Chinese Simplified: 利比亚
Pinyin: li4 bi3 ya3
Pinyin Mainland: li4 bi3 ya4
Zhuyin: ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˇ
English Meaning: Libya
German Meaning: Libyen
Spanish Meaning: Libia

Example Sentences:

小男孩的媽媽是利比亞人。
小男孩的妈妈是利比亚人。
xiao3 nan2 hai2 de5 ma1 ma5 shi4 li4 bi3 ya3 ren2.
The boy's mother is from Libya.
[Show Details]
他說利比亞正面臨內戰。
他说利比亚正面临内战。
ta1 shuo1 li4 bi3 ya3 zheng4 mian4 lin2 nei4 zhan4.
He said that Libya is facing a civil war.
[Show Details]
利比亞有成千上萬的抗議者走上街頭。
利比亚有成千上万的抗议者走上街头。
li4 bi3 ya4 you3 cheng2 qian1 shang4 wan4 de5 kang4 yi4 zhe3 zou3 shang4 jie1 tou2.
Tens of thousands of protesters took to the streets in Libya.
[Show Details]
的黎波里是利比亞的首都。
的黎波里是利比亚的首都。
di4 li2 bo1 li3 shi4 li4 bi3 ya3 de5 shou3 du1.
Tripoli is the capital of Libya.
[Show Details]
有些人認為除掉格達費沒有讓利比亞變得更好。
有些人认为除掉格达费没有让利比亚变得更好。
you3 xie1 ren2 ren4 wei2 chu2 diao4 ge2 da2 fei4 mei2 you3 rang4 li4 bi3 ya3 bian4 de5 geng4 hao3.
Some people feel that getting rid of Gaddafi didn't make things any better in Libya.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!