Chinese Traditional: 整形手術
Chinese Simplified: 整形手术
Pinyin: zheng3 xing2 shou3 shu4
Zhuyin: ㄓㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ
English Meaning: plastic surgery
Classifier: (tai2) or (ge5) or (chang3)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她是因為不滿自身外表才動了整形手術。
她是因为不满自身外表才动了整形手术。
ta1 shi4 yin1 wei4 bu4 man3 zi4 shen1 wai4 biao3 cai2 dong4 le5 zheng3 xing2 shou3 shu4.
She had plastic surgery because she did not like her appearance.
[Show Details]

Related Words:

整形   整形

zhěng xíng

plastic surgery

[Show Details]
手術   手术

shǒu shù

surgical operation, surgery

[Show Details]