Chinese Traditional: 研究人員
Chinese Simplified: 研究人员
Pinyin: yan2 jiu4 ren2 yuan2
Pinyin Mainland: yan2 jiu1 ren2 yuan2
Zhuyin: ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ
English Meaning: researcher, research worker, research personnel
Classifier: (ge5) or (ming2) or (wei4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

研究人員表示,喝大量的紅茶可能有助於治療骨質疏鬆症。
研究人员表示,喝大量的红茶可能有助于治疗骨质疏松症。
yan2 jiu1 ren2 yuan2 biao3 shi4, he1 da4 liang4 de5 hong2 cha2 ke3 neng2 you3 zhu4 yu2 zhi4 liao2 gu3 zhi2 shu1 song1 zheng4.
Researchers say drinking large amount of black tea could help treat osteoporosis.
[Show Details]

Related Words:

研究   研究

yán jiù

Mainland Pronunciation:

yán jiū

1. to research, to study 2. research, study

[Show Details]
人員   人员

rén yuán

crew, staff, personnel

[Show Details]