Chinese Traditional: 以前
Chinese Simplified: 以前
Pinyin: yi3 qian2
Zhuyin: ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
English Meaning: 1. formerly, previous 2. before
German Meaning: bevor, ehemals, früher
Spanish Meaning: antes
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我以前在西班牙唸大學。
我以前在西班牙念大学。
wo3 yi3 qian2 zai4 xi1 ban1 ya2 nian4 da4 xue2.
I studied at a university in Spain.
[Show Details]
我以前抽煙, 但是已經戒了。
我以前抽烟, 但是已经戒了。
wo3 yi3 qian2 chou1 yan1, dan4 shi4 yi3 jing1 jie4 le5.
I used to smoke but I've quit.
[Show Details]
我的叔叔以前是一個水電工。
我的叔叔以前是一个水电工。
wo3 de5 shu2 shu5 yi3 qian2 shi4 yi1 ge5 shui3 dian4 gong1.
My uncle was a plumber.
[Show Details]
你以前用過這套軟體嗎?
你以前用过这套软体吗?
ni3 yi3 qian2 yong4 guo4 zhe4 tao4 ruan3 ti3 ma5?
Have you ever used this software before?
[Show Details]
相較之下,丹布朗這本新書比以前寫得都好。
相较之下,丹布朗这本新书比以前写得都好。
xiang1 jiao4 zhi1 xia4, dan1 bu4 lang3 zhe4 ben3 xin1 shu1 bi3 yi3 qian2 xie3 de5 dou1 hao3.
In comparison to Dan Brown's previous books, the new one is much better.
[Show Details]
上班以前我要去銀行領錢。
上班以前我要去银行领钱。
shang4 ban1 yi3 qian2 wo3 yao4 qu4 yin2 hang2 ling3 qian2.
Before going to work, I'll go to the bank to withdraw some money.
[Show Details]
我們以前非常快樂。
我们以前非常快乐。
wo3 men5 yi3 qian2 fei1 chang2 kuai4 le4.
We were so happy before.
[Show Details]

Related Words:

 1. with, by, by means of 2. in order to, so as to 3. because, because of 4. to use, to use as 5. according to

Here: with, by

[Show Details]
 

qián

1. front 2. ago, before 3. ahead 4. previous, former 5. forward

Here: front, before

[Show Details]