Chinese Traditional: 朝九晚五
Chinese Simplified: 朝九晚五
Pinyin: zhao1 jiu3 wan3 wu3
Zhuyin: ㄓㄠ ㄐㄧㄡˇ ㄨㄢˇ ㄨˇ
English Meaning: nine-to-five, 9-to-5
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我需要跟朝九晚五的工作暫別一段時間。
我需要跟朝九晚五的工作暂别一段时间。
wo3 xu1 yao4 gen1 zhao1 jiu3 wan3 wu3 de5 gong1 zuo4 zhan4 bie2 yi2 duan4 shi2 jian1.
I need to get away from nine-to-five jobs for a little while.
[Show Details]

Related Words:

 

zhāo

[formal] morning

[Show Details]
 

jiǔ

nine, 9

[Show Details]
 

wǎn

1. late 2. night

Here: night

[Show Details]
 five, 5

[Show Details]