Chinese Traditional: 應該
Chinese Simplified: 应该
Pinyin: ying1 gai1
Zhuyin: ㄧㄥ ㄍㄞ
English Meaning: should, ought to
German Meaning: sollen
Spanish Meaning: deber
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你應該立刻關窗戶。
你应该立刻关窗户。
ni3 ying1 gai1 li4 ke4 guan1 chuang1 hu4.
You should close the window immediately.
[Show Details]
已經七點了, 我們應該回家了。
已经七点了, 我们应该回家了。
yi3 jing1 qi1 dian3 le5, wo3 men5 ying1 gai1 hui2 jia1 le5.
It is already 7 o'clock, we should go home.
[Show Details]
你應該戒賭。
你应该戒赌。
ni3 ying1 gai1 jie4 du3.
You should quit gambling.
[Show Details]
我應該去第幾月台?
我应该去第几月台?
wo3 ying1 gai1 qu4 di4 ji3 yue4 tai2?
Which platform should I go to?
[Show Details]
你應該打個電話給你爸媽。
你应该打个电话给你爸妈。
ni3 ying1 gai1 da3 ge5 dian4 hua4 gei3 ni3 ba4 ma1.
You should call your parents.
[Show Details]
你的飲食裡不應該有太多的碳水化合物。
你的饮食里不应该有太多的碳水化合物。
ni3 de5 yin3 shi2 li3 bu4 ying1 gai1 you3 tai4 duo1 de5 tan4 shui3 hua4 he2 wu4.
You shouldn't have too many carbohydrates in your diet.
[Show Details]
烤蛋糕前應該要先預熱烤箱。
烤蛋糕前应该要先预热烤箱。
kao3 dan4 gao1 qian2 ying1 gai1 yao4 xian1 yu4 re4 kao3 xiang1.
Before baking a cake you should first preheat the oven.
[Show Details]

Related Words:

 

yīng

ought, should

[Show Details]
 

gāi

1. should 2. that, the above-mentioned

Here: should

[Show Details]