Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: tou2
Zhuyin: ㄊㄡˊ
English Meaning: 1. head 2. beginning or end 3. (a measure word for livestock such as cattle) 4. side, aspect 5. hair, hair style 6. chief, boss
German Meaning: Kopf
Spanish Meaning: la cabeza
Classifier: (ge5) or (ke1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我昨天撞到頭。
我昨天撞到头。
wo3 zuo2 tian1 zhuang4 dao4 tou2.
I bumped my head yesterday.
[Show Details]
這兩頭水牛每天在田裡吃草。
这两头水牛每天在田里吃草。
zhe4 liang3 tou2 shui3 niu2 mei3 tian1 zai4 tian2 li3 chi1 cao3.
These two buffaloes graze on the field every day.
[Show Details]
進屋時小心你的頭。
进屋时小心你的头。
jin4 wu1 shi2 xiao3 xin1 ni3 de5 tou2.
Watch your head when you enter the house.
[Show Details]
他搖頭。
他摇头。
ta1 yao2 tou2.
He shakes his head.
[Show Details]
他年輕的時候有一頭金髮。
他年轻的时候有一头金发。
ta1 nian2 qing1 de5 shi2 hou4 you3 yi4 tou2 jin1 fa3.
As a young man, he had blond hair.
[Show Details]
鴕鳥真的會把牠的頭藏在沙子裡嗎?
鸵鸟真的会把牠的头藏在沙子里吗?
tuo2 niao3 zhen1 de5 hui4 ba3 ta1 de5 tou2 cang2 zai4 sha1 zi5 li3 ma5?
Does an ostrich really hide its head in the sand?
[Show Details]
那頭野牛摔斷了腿並被安樂死。
那头野牛摔断了腿并被安乐死。
na4 tou2 ye3 niu2 shuai1 duan4 le5 tui3 bing4 bei4 an1 le4 si3.
That bison suffered broken legs and was euthanised.
[Show Details]