Chinese Traditional: 臺灣
Chinese Simplified: 台湾
Pinyin: tai2 wan1
Zhuyin: ㄊㄞˊ ㄨㄢ
English Meaning: Taiwan
German Meaning: Taiwan
Spanish Meaning: Taiwán

Example Sentences:

臺灣以電子業聞名。
台湾以电子业闻名。
tai2 wan1 yi3 dian4 zi3 ye4 wen2 ming2.
Taiwan is famous for its electronic industry.
[Show Details]
與大部分亞洲國家相比, 臺灣相當小。
与大部分亚洲国家相比, 台湾相当小。
yu3 da4 bu4 fen4 ya4 zhou1 guo2 jia1 xiang1 bi3, tai2 wan1 xiang1 dang1 xiao3.
Compared to most Asian countries, Taiwan is fairly small.
[Show Details]
從一月一日起,臺灣公共場所將全面禁煙。
从一月一日起,台湾公共场所将全面禁烟。
cong2 yi1 yue4 yi1 ri4 qi3, tai2 wan1 gong1 gong4 chang3 suo3 jiang1 quan2 mian4 jin4 yan1.
Smoking will be prohibited in public places in Taiwan, starting from the first of January.
[Show Details]
淡水在臺灣的北部。
淡水在台湾的北部。
dan4 shui3 zai4 tai2 wan1 de5 bei3 bu4.
Danshui is in the North of Taiwan.
[Show Details]
臺灣民間傳說中有許多不同的神祇。
台湾民间传说中有许多不同的神只。
tai2 wan1 min2 jian1 chuan2 shuo1 zhong1 you3 xu3 duo1 bu4 tong2 de5 shen2 qi2.
There are many different gods in Taiwanese folklore.
[Show Details]
在臺灣的外國人大部份來自英語系國家。
在台湾的外国人大部分来自英语系国家。
zai4 tai2 wan1 de5 wai4 guo2 ren2 da4 bu4 fen4 lai2 zi4 ying1 yu3 xi4 guo2 jia1.
Most foreigners in Taiwan come from English speaking countries.
[Show Details]

Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!