Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: kan4
Zhuyin: ㄎㄢˋ
English Meaning: 1. to look, to see 2. to watch 3. to read 4. to regard as
German Meaning: schauen, sehen, lesen
Spanish Meaning: leer, cuidar, mirar
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我計劃整個周末看港劇。
我计划整个周末看港剧。
wo3 ji4 hua4 zheng3 ge5 zhou1 mo4 kan4 gang3 ju4.
I plan to watch Cantonese dramas all weekend.
[Show Details]
你這個星期五要不要去電影院看場電影。
你这个星期五要不要去电影院看场电影。
ni3 zhe4 ge5 xing1 qi2 wu3 yao4 bu2 yao4 qu4 dian4 ying3 yuan4 kan4 chang3 dian4 ying3.
Do you want to go to the cinema and watch a movie this Friday?
[Show Details]
我想看的那部電影是關於第二次世界大戰的。
我想看的那部电影是关于第二次世界大战的。
wo3 xiang3 kan4 de5 na4 bu4 dian4 ying3 shi4 guan1 yu2 di4 er4 ci4 shi4 jie4 da4 zhan4 de5.
The movie I want to watch is about the second world war.
[Show Details]
我要看新聞。
我要看新闻。
wo3 yao4 kan4 xin1 wen2.
I want to watch the news.
[Show Details]
我必須去看牙醫。
我必须去看牙医。
wo3 bi4 xu1 qu4 kan4 ya2 yi1.
I have to go to the dentist.
[Show Details]
你喜歡看恐怖片嗎?
你喜欢看恐怖片吗?
ni3 xi3 huan1 kan4 kong3 bu4 pian4 ma5?
Do you like watching horror movies?
[Show Details]
我什麼電影都看。
我什么电影都看。
wo3 shen2 me5 dian4 ying3 dou1 kan4.
I watch all kinds of movies.
[Show Details]