Chinese Traditional: 中國
Chinese Simplified: 中国
Pinyin: zhong1 guo2
Zhuyin: ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ
English Meaning: China
German Meaning: China
Spanish Meaning: China

Example Sentences:

我在中國住了三年。
我在中国住了三年。
wo3 zai4 zhong1 guo2 zhu4 le5 san1 nian2.
I've lived in China for 3 years.
[Show Details]
香港在西元一九九七年回歸中國的統治。
香港在西元一九九七年回归中国的统治。
xiang1 gang3 zai4 xi1 yuan2 yi1 jiu3 jiu3 qi1 nian2 hui2 gui1 zhong1 guo2 de5 tong3 zhi4.
Hong Kong was returned to China's governance in the year 1997 A.D.
[Show Details]
長江是中國最長的河。
长江是中国最长的河。
chang2 jiang1 shi4 zhong1 guo2 zui4 chang2 de5 he2.
The Changjiang River is the longest river in China.
[Show Details]
中國十二生肖的順序是:鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬。
中国十二生肖的顺序是:鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。
zhong1 guo2 shi2 er4 sheng1 xiao4 de5 shun4 xu4 shi4:shu3 niu2 hu3 tu4 long2 she2 ma3 yang2 hou2 ji1 gou3 zhu1.
The order of Chinese zodiac twelve animals is: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Ram, Monkey, Cock, Dog and Pig.
[Show Details]
中國贈送兩隻大熊貓給台灣。
中国赠送两只大熊猫给台湾。
zhong1 guo2 zeng4 song4 liang3 zhi1 da4 xiong2 mao1 gei3 tai2 wan1.
China gave Taiwan two giant pandas as presents.
[Show Details]
鳳凰是中國古代神話中的百鳥之王。
凤凰是中国古代神话中的百鸟之王。
feng4 huang2 shi4 zhong1 guo2 gu3 dai4 shen2 hua4 zhong1 de5 bai3 niao3 zhi1 wang2.
Fenghuang (Chinese phoenix) is the "King of Birds" in ancient Chinese mythology.
[Show Details]
以人口數來看,上海是中國最大的城市。
以人口数来看,上海是中国最大的城市。
yi3 ren2 kou3 shu4 lai2 kan4, shang4 hai3 shi4 zhong1 guo2 zui4 da4 de5 cheng2 shi4.
Shanghai is the largest city in China in terms of population.
[Show Details]

Related Words:

 

zhōng

1. in, within 2. centre 3. central 4. middle 5. (short for China) 6. (short for Chinese) 7. in the course of, during, -ing 8. (short for high school)

Here: 1. centre, central 2. (short for China) 3. (short for Chinese)

[Show Details]
 

guó

nation, country, state

[Show Details]


Learn Chinese and other languages online with our audio flashcard system and various exercises, such as multiple choice tests, writing exercises, games and listening exercises.

Click here to Sign Up Free!

Or sign up via Facebook with one click:Watch a short Intro by a real user!