Chinese Traditional: 爺爺
Chinese Simplified: 爷爷
Pinyin: ye2 ye5
Zhuyin: ㄧㄝˊ ㄧㄝ˙
English Meaning: grandfather, grandpa (father's side)
German Meaning: Großvater (väterlicherseits)
Spanish Meaning: el abuelo
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我爺爺喜歡自己一個人住。
我爷爷喜欢自己一个人住。
wo3 ye2 ye5 xi3 huan1 zi4 ji3 yi2 ge5 ren2 zhu4.
My grandpa likes living alone.
[Show Details]
小聲一點!爺爺昨天晚上只睡了五個小時。
小声一点!爷爷昨天晚上只睡了五个小时。
xiao3 sheng1 yi4 dian3! ye2 ye5 zuo2 tian1 wan3 shang4 zhi3 shui4 le5 wu3 ge5 xiao3 shi2.
Be quiet! Grandpa only slept for 5 hours last night.
[Show Details]
我今天和我的爺爺去釣魚。
我今天和我的爷爷去钓鱼。
wo3 jin1 tian1 he2 wo3 de5 ye2 ye5 qu4 diao4 yu2.
I went fishing with my grandpa today.
[Show Details]
他的爺爺是香料貿易商。
他的爷爷是香料贸易商。
ta1 de5 ye2 ye5 shi4 xiang1 liao4 mao4 yi4 shang1.
His paternal grandfather was a spice trader.
[Show Details]

Related Words:

 1. grandfather, grandpa 2. uncle 3. old man, old gentleman

Here: grandfather

[Show Details]