Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zhang1
Zhuyin: ㄓㄤ
English Meaning: 1. (a measure word for flat objects like paper, tickets, stamps, records, tables) 2. Zhang (Chinese surname) 3. to spread, to open up, to stretch out 4. to exaggerate
German Meaning: 1. (Zählwort für flache Gegenstände z.B. Papier, Ticket, Briefmarke, Schallplatte, Tisch) 2. Zhang (Chinesischer Nachname)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們在這裡照張相片吧!
我们在这里照张相片吧!
wo3 men5 zai4 zhe4 li3 zhao4 zhang1 xiang4 pian4 ba5!
Let's take a picture here!
[Show Details]
我要買一張明信片。
我要买一张明信片。
wo3 yao4 mai3 yi4 zhang1 ming2 xin4 pian4.
I want to buy a postcard.
[Show Details]
我要買一張來回票。
我要买一张来回票。
wo3 yao4 mai3 yi4 zhang1 lai2 hui2 piao4.
I would like to buy a return ticket.
[Show Details]
請記得每一張旅行支票都要簽名。
请记得每一张旅行支票都要签名。
qing3 ji4 de2 mei3 yi1 zhang1 lü3 xing2 zhi1 piao4 dou1 yao4 qian1 ming2.
Please remember to sign each traveler's cheque.
[Show Details]
麻煩您填寫一下這張登記卡。
麻烦您填写一下这张登记卡。
ma2 fan2 nin2 tian2 xie3 yi2 xia4 zhe4 zhang1 deng1 ji4 ka3.
Would you please fill in this registration card.
[Show Details]
你可以用這張禮券換一份免費的餐點。
你可以用这张礼券换一份免费的餐点。
ni3 ke3 yi3 yong4 zhe4 zhang1 li3 quan4 huan4 yi1 fen4 mian3 fei4 de5 can1 dian3.
You can exchange this gift voucher for a free meal.
[Show Details]
我們在這裡照張相吧!
我们在这里照张相吧!
wo3 men5 zai4 zhe4 li3 zhao4 zhang1 xiang4 ba5!
Let's take a picture here!
[Show Details]