Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zhong4
Zhuyin: ㄓㄨㄥˋ
English Meaning: 1. to hit (target) 2. to win (lottery) 3. to catch (a virus), to be hit by, to suffer
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

也許這台電腦是中了病毒。
也许这台电脑是中了病毒。
ye3 xu3 zhe4 tai2 dian4 nao3 shi4 zhong4 le5 bing4 du2.
Maybe this computer has got a virus.
[Show Details]
如果中了樂透,我會買一座小島。
如果中了乐透,我会买一座小岛。
ru2 guo3 zhong4 le5 le4 tou4, wo3 hui4 mai3 yi1 zuo4 xiao3 dao3.
If I won the lottery, I would buy a small island.
[Show Details]
如果中了一百萬美金,你會辭掉工作嗎?
如果中了一百万美金,你会辞掉工作吗?
ru2 guo3 zhong4 le5 yi4 bai3 wan4 mei3 jin1, ni3 hui4 ci2 diao4 gong1 zuo4 ma5?
If you won a million dollars, would you quit your job?
[Show Details]
中樂透的機會有多大?
中乐透的机会有多大?
zhong4 le4 tou4 de5 ji1 hui4 you3 duo2 da4?
What are the chances of winning the lottery?
[Show Details]