Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: xu1
Zhuyin: ㄒㄩ
English Meaning: 1. to need, to require, to want 2. need, necessity
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

該款項需以現金支付。
该款项需以现金支付。
gai1 kuan3 xiang4 xu1 yi3 xian4 jin1 zhi1 fu4.
That payment has to be made in cash.
[Show Details]
我的升遷意味著可以拿到比較多的錢,但也需負更多的責任。
我的升迁意味着可以拿到比较多的钱,但也需负更多的责任。
wo3 de5 sheng1 qian1 yi4 wei4 zhe5 ke3 yi3 na2 dao4 bi3 jiao4 duo1 de5 qian2, dan4 ye3 xu1 fu4 geng4 duo1 de5 ze2 ren4.
My promotion means more money but also more responsibilities.
[Show Details]