Chinese Traditional: 影響力
Chinese Simplified: 影响力
Pinyin: ying3 xiang3 li4
Zhuyin: ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ
English Meaning: power of influence
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

他是音樂界最具影響力的人物之一。
他是音乐界最具影响力的人物之一。
ta1 shi4 yin1 yue4 jie4 zui4 ju4 ying3 xiang3 li4 de5 ren2 wu4 zhi1 yi1.
He is one of the most influential figures in the music industry.
[Show Details]
披頭四無疑是二十世紀最具影響力的樂團。
披头四无疑是二十世纪最具影响力的乐团。
pi1 tou2 si4 wu2 yi2 shi4 er4 shi2 shi4 ji4 zui4 ju4 ying3 xiang3 li4 de5 yue4 tuan2.
The Beatles were undoubtedly the most influential band of the twentieth century.
[Show Details]
鄧麗君是一位在亞洲極具影響力的台灣歌壇巨星。
邓丽君是一位在亚洲极具影响力的台湾歌坛巨星。
deng4 li4 jun1 shi4 yi2 wei4 zai4 ya4 zhou1 ji2 ju4 ying3 xiang3 li4 de5 tai2 wan1 ge1 tan2 ju4 xing1.
Teresa Teng was an influential Taiwanese pop music super star in Asia.
[Show Details]

Related Words:

影響   影响

yǐng xiǎng

1. to influence, to affect (usually adversely), to disturb 2. an influence, an affect, an impact

Here: influence, affect, impact

[Show Details]
 power, force, strength

[Show Details]