Chinese Traditional: 一切
Chinese Simplified: 一切
Pinyin: yi2 qie4
Zhuyin: ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ
English Meaning: everything, all
German Meaning: alles
Spanish Meaning: todo
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

一切還順利嗎?
一切还顺利吗?
yi2 qie4 hai2 shun4 li4 ma5?
Is everything going well?
[Show Details]
我對一切做好心裡準備了。
我对一切做好心里准备了。
wo3 dui4 yi2 qie4 zuo4 hao3 xin1 li3 zhun3 bei4 le5.
I'm ready for anything.
[Show Details]
有些基督徒相信是上帝在主控一切。
有些基督徒相信是上帝在主控一切。
you3 xie1 ji1 du1 tu2 xiang1 xin4 shi4 shang4 di4 zai4 zhu3 kong4 yi2 qie4.
Some Christians believe that God is in control of everything.
[Show Details]
祝你一切順利!
祝你一切顺利!
zhu4 ni3 yi2 qie4 shun4 li4!
Wish you all the best!
[Show Details]
我最近都沒看到你,一切都好嗎?
我最近都没看到你,一切都好吗?
wo3 zui4 jin4 dou1 mei2 kan4 dao4 ni3, yi2 qie4 dou1 hao3 ma1?
I haven't seen you lately. Is everything all right?
[Show Details]
一切都按照計劃準備就緒。
一切都按照计划准备就绪。
yi2 qie4 dou1 an4 zhao4 ji4 hua4 zhun3 bei4 jiu4 xu4.
Everything is set according to the plan.
[Show Details]
我們修復了電腦後一切都很順利。
我们修复了电脑后一切都很顺利。
wo3 men5 xiu1 fu4 le5 dian4 nao3 hou4 yi2 qie4 dou1 hen3 shun4 li4.
It was all plain sailing after we have fixed the computer.
[Show Details]

Related Words:

 1. one, 1 (2nd tone, used in Taiwan) 2. as soon as

Here: one, 1 (2nd tone, used in Taiwan)

[Show Details]
 

qiè

1. close to 2. to be sure to 3. definitely, absolutely

Here: definitely, absolutely

[Show Details]