Chinese Traditional: 治療
Chinese Simplified: 治疗
Pinyin: zhi4 liao2
Zhuyin: ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ
English Meaning: 1. to treat 2. treatment, remedy, cure
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

研究人員表示,喝大量的紅茶可能有助於治療骨質疏鬆症。
研究人员表示,喝大量的红茶可能有助于治疗骨质疏松症。
yan2 jiu1 ren2 yuan2 biao3 shi4, he1 da4 liang4 de5 hong2 cha2 ke3 neng2 you3 zhu4 yu2 zhi4 liao2 gu3 zhi2 shu1 song1 zheng4.
Researchers say drinking large amount of black tea could help treat osteoporosis.
[Show Details]
你應該馬上去醫院治療眼睛。
你应该马上去医院治疗眼睛。
ni3 ying1 gai1 ma3 shang4 qu4 yi1 yuan4 zhi4 liao2 yan3 jing1.
You should go to the hospital immediately to get your eyes treated.
[Show Details]

Related Words:

 

zhì

1. to rule, to govern 2. to cure, to heal

Here: to cure, to heal

[Show Details]
 

liáo

1. to treat, to cure 2. therapy

Here: to treat, to cure

[Show Details]