Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wei4
Zhuyin: ㄨㄟˋ
English Meaning: 1. position, location, place 2. (a measure word for people) 3. seat 4. figure, digit 5. title, official position 6. standard, rule
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

那位老先生留著長鬍子。
那位老先生留着长胡子。
na4 wei4 lao3 xian1 sheng5 liu2 zhe5 chang2 hu2 zi5.
The old man has a long beard.
[Show Details]
他迫切地需要一位私人家教。
他迫切地需要一位私人家教。
ta1 po4 qie4 di5 xu1 yao4 yi1 wei4 si1 ren2 jia1 jiao4.
He urgently needs a private tutor.
[Show Details]
我們明天會有一位訪客。
我们明天会有一位访客。
wo3 men5 ming2 tian1 hui4 you3 yi2 wei4 fang3 ke4.
We are expecting a visitor tomorrow.
[Show Details]
專案經理是哪位?
专案经理是哪位?
zhuan1 an4 jing1 li3 shi4 na3 wei4?
Who is the project manager?
[Show Details]
他受僱擔任一位富商的貼身保鑣。
他受雇担任一位富商的贴身保镳。
ta1 shou4 gu4 dan1 ren4 yi2 wei4 fu4 shang1 de5 tie1 shen1 bao3 biao1.
He was hired as a bodyguard of a wealthy businessman.
[Show Details]
他的偶像是位美國摔角選手。
他的偶像是位美国摔角选手。
ta1 de5 ou3 xiang4 shi4 wei4 mei3 guo2 shuai1 jiao3 xuan3 shou3.
His idol is an American wrestler.
[Show Details]
他讓位給那位老婦人。
他让位给那位老妇人。
ta1 rang4 wei4 gei3 na4 wei4 lao3 fu4 ren2.
He offered his seat to the old lady.
[Show Details]