Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ming4
Zhuyin: ㄇㄧㄥˋ
English Meaning: 1. life 2. fate 3. to order, to command 4. to assign (a name or title)
Classifier: (tiao2)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你救了我一命!
你救了我一命!
ni3 jiu4 le5 wo3 yi2 ming4!
You saved my life!
[Show Details]
父母之命的婚姻在印度很常見。
父母之命的婚姻在印度很常见。
fu4 mu3 zhi1 ming4 de5 hun1 yin1 zai4 yin4 du4 hen3 chang2 jian4.
Arranged marriages are common in India.
[Show Details]
救生員救了他一命。
救生员救了他一命。
jiu4 sheng1 yuan2 jiu4 le5 ta1 yi2 ming4.
The lifeguard saved his life.
[Show Details]
得之我幸,不得我命。
得之我幸,不得我命。
de2 zhi1 wo3 xing4, bu4 de2 wo3 ming4.
It's my fortune to get it, it's my fate to lose it.
[Show Details]