Chinese Traditional: 現在
Chinese Simplified: 现在
Pinyin: xian4 zai4
Zhuyin: ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
English Meaning: now, at the moment
German Meaning: jetzt
Spanish Meaning: ahora
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

她現在吃比較多青菜。
她现在吃比较多青菜。
ta1 xian4 zai4 chi1 bi3 jiao4 duo1 qing1 cai4.
She eats more vegetables now.
[Show Details]
現在請打開你的禮物。
现在请打开你的礼物。
xian4 zai4 qing3 da3 kai1 ni3 de5 li3 wu4.
Please open your gift now.
[Show Details]
你現在看起來很想睡覺。
你现在看起来很想睡觉。
ni3 xian4 zai4 kan4 qi3 lai2 hen3 xiang3 shui4 jiao4.
You look very sleepy now. ("You look like you want to sleep now")
[Show Details]
你知不知道現在幾點了?
你知不知道现在几点了?
ni3 zhi1 bu4 zhi1 dao4 xian4 zai4 ji3 dian3 le5?
Do you know what time it is now?
[Show Details]
她現在不方便接聽電話。
她现在不方便接听电话。
ta1 xian4 zai4 bu4 fang1 bian4 jie1 ting1 dian4 hua4.
She is not available to answer the phone at the moment.
[Show Details]
你現在人在哪裡?
你现在人在哪里?
ni3 xian4 zai4 ren2 zai4 na3 li3?
Where are you now?
[Show Details]
這個屋子的主人現在不在家。
这个屋子的主人现在不在家。
zhe4 ge5 wu1 zi5 de5 zhu3 ren2 xian4 zai4 bu2 zai4 jia1.
The owner of this house is not at home now.
[Show Details]

Related Words:

 

xiàn

1. present, now, current 2. to appear 3. cash

Here: present, now, current

[Show Details]
 

zài

1. in, at, on 2. located at 3. at the moment (ongoing action) 4. to be, to exist 5. (an indicator of location or time)

Here: at the moment, on

[Show Details]