Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: zuo4
Zhuyin: ㄗㄨㄛˋ
English Meaning: 1. seat, stand 2. (a measure word for immovable objects such as islands, mountains, buildings) 3. base, place 4. constellation
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

如果中了樂透,我會買一座小島。
如果中了乐透,我会买一座小岛。
ru2 guo3 zhong4 le5 le4 tou4, wo3 hui4 mai3 yi1 zuo4 xiao3 dao3.
If I won the lottery, I would buy a small island.
[Show Details]
我們在湖邊有座小茅屋。
我们在湖边有座小茅屋。
wo3 men5 zai4 hu2 bian1 you3 zuo4 xiao3 mao2 wu1.
We have a small thatched cottage by the lake.
[Show Details]
這座發電廠的興建受到環保人士的抨擊。
这座发电厂的兴建受到环保人士的抨击。
zhe4 zuo4 fa1 dian4 chang3 de5 xing1 jian4 shou4 dao4 huan2 bao3 ren2 shi4 de5 peng1 ji2.
The construction of this power station has been criticised by environmentalists.
[Show Details]
附近有兩座高爾夫球場。
附近有两座高尔夫球场。
fu4 jin4 you3 liang3 zuo4 gao1 er3 fu1 qiu2 chang3.
There are two golf courses nearby.
[Show Details]
馬德里是座大城。
马德里是座大城。
ma3 de2 li3 shi4 zuo4 da4 cheng2.
Madrid is a big city.
[Show Details]
馬德拉是一座多山的島嶼。
马德拉是一座多山的岛屿。
ma3 de2 la1 shi4 yi2 zuo4 duo1 shan1 de5 dao3 yu3.
Madeira is a mountainous island.
[Show Details]
這座橋是十年前建造的。
这座桥是十年前建造的。
zhe4 zuo4 qiao2 shi4 shi2 nian2 qian2 jian4 zao4 de5.
This bridge was built 10 years ago.
[Show Details]