Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: dou4
Zhuyin: ㄉㄡˋ
English Meaning: bean, pea
German Meaning: Bohne
Classifier: (ke1) or (li4)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

種瓜得瓜,種豆得豆。
种瓜得瓜,种豆得豆。
zhong4 gua1 de2 gua1, zhong4 dou4 de2 dou4.
You reap what you sow.
[Show Details]