Chinese Traditional: 最多
Chinese Simplified: 最多
Pinyin: zui4 duo1
Zhuyin: ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ
English Meaning: at most, maximum
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

臺北是台灣人口最多的城市。
台北是台湾人口最多的城市。
tai2 bei3 shi4 tai2 wan1 ren2 kou3 zui4 duo1 de5 cheng2 shi4.
Taipei is the most populated city in Taiwan.
[Show Details]
這個體育場最多可容納五萬五千名觀眾。
这个体育场最多可容纳五万五千名观众。
zhe4 ge5 ti3 yu4 chang3 zui4 duo1 ke3 rong2 na4 wu3 wan4 wu3 qian1 ming2 guan1 zhong4.
This stadium holds up to 55,000 spectators.
[Show Details]
中國是全世界人口最多的國家。
中国是全世界人口最多的国家。
zhong1 guo2 shi4 quan2 shi4 jie4 ren2 kou3 zui4 duo1 de5 guo2 jia1.
China has the world's largest population.
[Show Details]
事先預定可以省下最多百分之六十的費用。
事先预定可以省下最多百分之六十的费用。
shi4 xian1 yu4 ding4 ke3 yi3 sheng3 xia4 zui4 duo1 bai3 fen1 zhi1 liu4 shi2 de5 fei4 yong4.
You can save up to 60% by booking in advance.
[Show Details]
印度是世界上老虎最多的國家。
印度是世界上老虎最多的国家。
yin4 du4 shi4 shi4 jie4 shang4 lao3 hu3 zui4 duo1 de5 guo2 jia1.
India is home to the largest population of tigers in the world.
[Show Details]

Related Words:

 

zuì

most

[Show Details]
 

duō

1. much, many, a lot 2. surplus, excess 3. more than, over 4. more, much more

Here: much, many

[Show Details]