Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wei4
Zhuyin: ㄨㄟˋ
English Meaning: 1. because of 2. in order to 3. for
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

這是一個為錢瘋狂的社會!
这是一个为钱疯狂的社会!
zhe4 shi4 yi2 ge5 wei4 qian2 feng1 kuang2 de5 she4 hui4!
This is a money-mad society!
[Show Details]
老虎伍茲為他自私的行為致歉。
老虎伍兹为他自私的行为致歉。
lao3 hu3 wu3 zi1 wei4 ta1 zi4 si1 de5 xing2 wei2 zhi4 qian4.
Tiger Woods apologises for his selfish behaviour.
[Show Details]
她為我們烤了一個蛋糕。
她为我们烤了一个蛋糕。
ta1 wei4 wo3 men5 kao3 le5 yi2 ge5 dan4 gao1.
She has baked a cake for us.
[Show Details]
我以你為榮。
我以你为荣。
wo3 yi3 ni3 wei4 rong2.
I'm proud of you.
[Show Details]
誰該為這次的災難負責呢?
谁该为这次的灾难负责呢?
shei2 gai1 wei4 zhe4 ci4 de5 zai1 nan4 fu4 ze2 ne5?
Who is responsible for this disaster?
[Show Details]
有什麼我能為您服務的?
有什么我能为您服务的?
you3 shen2 me5 wo3 neng2 wei4 nin2 fu2 wu4 de5?
What can I do for you?
[Show Details]
他為拯救兩個朋友而犧牲生命。
他为拯救两个朋友而牺牲生命。
ta1 wei4 zheng3 jiu4 liang3 ge5 peng2 you3 er2 xi1 sheng1 sheng1 ming4.
He had died saving two of his friends.
[Show Details]