Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: suo3
Zhuyin: ㄙㄨㄛˇ
English Meaning: 1. place 2. that which 3. (a measure word for universities, buildings, houses)
German Meaning: Platz, Stelle
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

經過種種考量後,我推薦這所大學。
经过种种考量后,我推荐这所大学。
jing1 guo4 zhong3 zhong3 kao3 liang2 hou4, wo3 tui1 jian4 zhe4 suo3 da4 xue2.
All things considered, I recommend this university.
[Show Details]
你認為聖經中所說的都是真的嗎?
你认为圣经中所说的都是真的吗?
ni3 ren4 wei2 sheng4 jing1 zhong1 suo3 shuo1 de5 dou1 shi4 zhen1 de5 ma5?
Do you think everything in the Bible is true?
[Show Details]
你能建議附近一所好的語言學校嗎?
你能建议附近一所好的语言学校吗?
ni3 neng2 jian4 yi4 fu4 jin4 yi1 suo3 hao3 de5 yu3 yan2 xue2 xiao4 ma5?
Can you recommend a good language school around here?
[Show Details]
你上哪一所學校?
你上哪一所学校?
ni3 shang4 na3 yi4 suo3 xue2 xiao4?
Where do you study?
[Show Details]
這所大學裡有一間餐廳。
这所大学里有一间餐厅。
zhe4 suo3 da4 xue2 li3 you3 yi4 jian1 can1 ting1.
This university has a cafeteria.
[Show Details]
因為技術問題而有所延誤。
因为技术问题而有所延误。
yin1 wei4 ji4 shu4 wen4 ti2 er2 you3 suo3 yan2 wu4.
There was a delay because of technical problems.
[Show Details]
我珍惜我所擁有的。
我珍惜我所拥有的。
wo3 zhen1 xi2 wo3 suo3 yong3 you3 de5.
I appreciate what I've got.
[Show Details]