Unfinished Chapter


你站在橋上看風景,
你站在桥上看风景,

nǐ zhàn zài qiáo shàng kàn fēng jǐng,

ㄋㄧˇ ㄓㄢˋ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄠˊ ㄕㄤˋ ㄎㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ,


看風景的人在樓上看你,
看风景的人在楼上看你,

kàn fēng jǐng de rén zài lóu shàng kàn nǐ,

ㄎㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ ㄎㄢˋ ㄋㄧˇ,


明月裝飾了你的窗子,
明月装饰了你的窗子,

míng yuè zhuāng shì le nǐ de chuāng zi,

ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄌㄜ˙ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄗ˙,


你裝飾了別人的夢。
你装饰了别人的梦。

nǐ zhuāng shì le bié rén de mèng.

ㄋㄧˇ ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄌㄜ˙ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄥˋ.

Listen to Chinese Text:

Play Sound