Gold-Threaded Clothes (Du Qiu Niang)


勸君莫惜金縷衣,
劝君莫惜金缕衣,

quàn jūn mò xí jīn lǚ yī,

ㄑㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄛˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧㄣ ㄌㄩˇ ㄧ,


勸君惜取少年時。   
劝君惜取少年时。

quàn jūn xí qǔ shào nián shí.

ㄑㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄒㄧˊ ㄑㄩˇ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ ㄕˊ.


花開堪折直須折,
花开堪折直须折,

huā kāi kān zhé zhí xū zhé,

ㄏㄨㄚ ㄎㄞ ㄎㄢ ㄓㄜˊ ㄓˊ ㄒㄩ ㄓㄜˊ,


莫待無花空折枝。
莫待无花空折枝。

mò dài wú huā kōng zhé zhī.

ㄇㄛˋ ㄉㄞˋ ㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄥ ㄓㄜˊ ㄓ.

Listen to Chinese Text:

Play Sound