Anonymous five-word poem


君生我未生,我生君已老。君恨我生遲,我恨君生早。         
君生我未生,我生君已老。君恨我生迟,我恨君生早。

jūn shēng wǒ wèi shēng, wǒ shēng jūn yǐ lǎo. jūn hèn wǒ shēng chí, wǒ hèn jūn shēng zǎo.

ㄐㄩㄣ ㄕㄥ ㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, ㄨㄛˇ ㄕㄥ ㄐㄩㄣ ㄧˇ ㄌㄠˇ. ㄐㄩㄣ ㄏㄣˋ ㄨㄛˇ ㄕㄥ ㄔˊ, ㄨㄛˇ ㄏㄣˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄥ ㄗㄠˇ.


君生我未生,我生君已老。恨不生同時,日日與君好。
君生我未生,我生君已老。恨不生同时,日日与君好。

jūn shēng wǒ wèi shēng, wǒ shēng jūn yǐ lǎo. hèn bù shēng tóng shí, rì rì yǔ jūn hǎo.

ㄐㄩㄣ ㄕㄥ ㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, ㄨㄛˇ ㄕㄥ ㄐㄩㄣ ㄧˇ ㄌㄠˇ. ㄏㄣˋ ㄅㄨˋ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, ㄖˋ ㄖˋ ㄩˇ ㄐㄩㄣ ㄏㄠˇ.


我生君未生,君生我已老。我離君天涯,君隔我海角。
我生君未生,君生我已老。我离君天涯,君隔我海角。

wǒ shēng jūn wèi shēng, jūn shēng wǒ yǐ lǎo. wǒ lí jūn tiān yá, jūn gé wǒ hǎi jiǎo.

ㄨㄛˇ ㄕㄥ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, ㄐㄩㄣ ㄕㄥ ㄨㄛˇ ㄧˇ ㄌㄠˇ. ㄨㄛˇ ㄌㄧˊ ㄐㄩㄣ ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ, ㄐㄩㄣ ㄍㄜˊ ㄨㄛˇ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠˇ.


我生君未生,君生我已老。化蝶去尋花,夜夜棲芳草。
我生君未生,君生我已老。化蝶去寻花,夜夜栖芳草。

wǒ shēng jūn wèi shēng, jūn shēng wǒ yǐ lǎo. huà dié qù xún huā, yè yè qī fāng cǎo.

ㄨㄛˇ ㄕㄥ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, ㄐㄩㄣ ㄕㄥ ㄨㄛˇ ㄧˇ ㄌㄠˇ. ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄚ, ㄧㄝˋ ㄧㄝˋ ㄑㄧ ㄈㄤ ㄘㄠˇ.

Listen to Chinese Text:

Play Sound