為人不做虧心事,半夜不怕鬼敲門。
为人不做亏心事,半夜不怕鬼敲门。

wéi rén bú zuò kuī xīn shì, bàn yè bú pà guǐ qiāo mén.

ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄎㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄍㄨㄟˇ ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ.

A clear conscience is a sure card.    Show Details
塞翁失馬,焉知非福。
塞翁失马,焉知非福。

sài wēng shī mǎ, yān zhī fēi fú.

ㄙㄞˋ ㄨㄥ ㄕ ㄇㄚˇ, ㄧㄢ ㄓ ㄈㄟ ㄈㄨˊ.

A loss may turn out to be a gain. (lit. the old man lost his horse, but it all turned out for the best)    Show Details
留得青山在,不怕沒材燒。
留得青山在,不怕没材烧。

liú dé qīng shān zài, bú pà méi cái shāo.

ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜˊ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ ㄗㄞˋ, ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄇㄟˊ ㄘㄞˊ ㄕㄠ.

While there's life there's hope    Show Details
禮多人不怪。
礼多人不怪。

lǐ duō rén bú guài.

ㄌㄧˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ ㄅㄨˊ ㄍㄨㄞˋ.

One can never be too courteous.    Show Details
法國計程車司機說,優步公司正竊取他們的生計。
法国计程车司机说,优步公司正窃取他们的生计。

fà guó jì chéng chē sī jī shuō, yōu bù gōng sī zhèng qiè qǔ tā men de shēng jì.

ㄈㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄙ ㄐㄧ ㄕㄨㄛ, ㄧㄡ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝˋ ㄑㄩˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄐㄧˋ.

French taxi drivers say the firm Uber is stealing their livelihoods.    Show Details
哥吉拉被任命為東京觀光大使。
哥吉拉被任命为东京观光大使。

gē jí lā bèi rèn mìng wéi dōng jīng guān guāng dà shǐ.

ㄍㄜ ㄐㄧˊ ㄌㄚ ㄅㄟˋ ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˊ ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄕˇ.

Godzilla was appointed tourism ambassador of Tokyo.    Show Details
庫克過去曾與賈伯斯共事過。
库克过去曾与贾伯斯共事过。

kù kè guò qù céng yǔ jiǎ bó sī gòng shì guò.

ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄘㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄛˊ ㄙ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ.

Tim Cook used to work alongside with Steve Jobs.    Show Details
那個男孩將因搶劫與偷竊罪名被提交至少年法庭。
那个男孩将因抢劫与偷窃罪名被提交至少年法庭。

nà ge nán hái jiāng yīn qiǎng jié yǔ tōu qiè zuì míng bèi tí jiāo zhì shào nián fǎ tíng.

ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄣ ㄑㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄩˇ ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄟˋ ㄊㄧˊ ㄐㄧㄠ ㄓˋ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ.

The boy will be referred to juvenile court on burglary and theft charges.    Show Details
她為了家庭放棄了事業。
她为了家庭放弃了事业。

tā wèi le jiā tíng fàng qì le shì yè.

ㄊㄚ ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄌㄜ˙ ㄕˋ ㄧㄝˋ.

She gave up her career for her family.    Show Details
這個議題在校園內引發熱烈的辯論。
这个议题在校园内引发热烈的辩论。

zhè ge yì tí zài xiào yuán nèi yǐn fā rè liè de biàn lùn.

ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄋㄟˋ ㄧㄣˇ ㄈㄚ ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ.

This issue has provoked heated debate in the school.    Show Details
法院因缺乏證據而不受理這個案件。
法院因缺乏证据而不受理这个案件。

fǎ yuàn yīn quē fá zhèng jù ér bú shòu lǐ zhè ge àn jiàn.

ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ ㄧㄣ ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ ㄦˊ ㄅㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ.

The court dismissed the case for lack of evidence.    Show Details
我要把這一段好笑的影片上傳到YouTube。
我要把这一段好笑的影片上传到YouTube。

wǒ yào bǎ zhè yí duàn hǎo xiào de yǐng piàn shàng chuán dàoYouTube.

ㄨㄛˇ ㄧㄠˋ ㄅㄚˇ ㄓㄜˋ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋYouTube.

I want to upload this funny video to YouTube.    Show Details
難民湧入已造成德國部份地區的緊張狀況。
难民涌入已造成德国部份地区的紧张状况。

nàn mín yǒng rù yǐ zào chéng dé guó bù fèn dì qū de jǐn zhāng zhuàng kuàng.

ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˇ ㄖㄨˋ ㄧˇ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ.

The influx of refugees has led to tensions in some regions of Germany.    Show Details
市長向勇敢的消防人員們致敬。
市长向勇敢的消防人员们致敬。

shì zhǎng xiàng yǒng gǎn de xiāo fáng rén yuán men zhì jìng.

ㄕˋ ㄓㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ ㄇㄣ˙ ㄓˋ ㄐㄧㄥˋ.

The mayor paid tribute to the brave firefighters.    Show Details
她每次來信都問候我的父母好。
她每次来信都问候我的父母好。

tā měi cì lái xìn dōu wèn hòu wǒ de fù mǔ hǎo.

ㄊㄚ ㄇㄟˇ ㄘˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄡ ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄏㄠˇ.

She always asks about my parents in her letters.    Show Details
我們決定走個不一樣的路線。
我们决定走个不一样的路线。

wǒ men jué dìng zǒu ge bù yí yàng de lù xiàn.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄗㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ.

We have decided to go a different route.    Show Details
她突然辭職, 讓人感到意外。
她突然辞职, 让人感到意外。

tā tú rán cí zhí, ràng rén gǎn dào yì wài.

ㄊㄚ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄘˊ ㄓˊ, ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄨㄞˋ.

Her resignation came out of the blue.    Show Details
他們將教堂改成寺廟。
他们将教堂改成寺庙。

tā men jiāng jiào táng gǎi chéng sì miào.

ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄍㄞˇ ㄔㄥˊ ㄙˋ ㄇㄧㄠˋ.

They converted the church into a temple.    Show Details
全公司幾乎都感染了流行性感冒病毒。
全公司几乎都感染了流行性感冒病毒。

quán gōng sī jī hū dōu gǎn rǎn le liú xíng xìng gǎn mào bìng dú.

ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ ㄐㄧ ㄏㄨ ㄉㄡ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄜ˙ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ.

The flu virus infected almost the entire company.    Show Details
我感覺噁心。
我感觉恶心。

wǒ gǎn jué ě xīn.

ㄨㄛˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄜˇ ㄒㄧㄣ.

I feel nauseous.    Show Details
你對藝術感興趣嗎?
你对艺术感兴趣吗?

nǐ duì yì shù gǎn xìng qù ma?

ㄋㄧˇ ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙?

Are you interested in art?    Show Details
得之我幸,不得我命。
得之我幸,不得我命。

dé zhī wǒ xìng, bù dé wǒ mìng.

ㄉㄜˊ ㄓ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˋ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄨㄛˇ ㄇㄧㄥˋ.

It's my fortune to get it, it's my fate to lose it.    Show Details
謝謝你。你最好了!
谢谢你。你最好了!

xiè xie nǐ. nǐ zuì hǎo le!

ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙ ㄋㄧˇ. ㄋㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙!

Thank you. You are the best!    Show Details
德國政府預計2015年申請庇護的人將加倍。
德国政府预计2015年申请庇护的人将加倍。

dé guó zhèng fǔ yù jì èr líng yī wǔ nián shēn qǐng bì hù de rén jiāng jiā bèi.

ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄩˋ ㄐㄧˋ ㄦˋ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄨˇ ㄋㄧㄢˊ ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ.

The German government is expecting the number of people seeking asylum to double in 2015.    Show Details
這部電影預計將是今年最賣座的鉅片。
这部电影预计将是今年最卖座的钜片。

zhè bù diàn yǐng yù jì jiāng shì jīn nián zuì mài zuò de jù piàn.

ㄓㄜˋ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄩˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄕˋ ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄟˋ ㄇㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄆㄧㄢˋ.

This film is expected to be the biggest blockbuster of the year.    Show Details
科學家說喝酒前喝梨子汁可以預防宿醉。
科学家说喝酒前喝梨子汁可以预防宿醉。

kē xué jiā shuō hē jiǔ qián hē lí zi zhī kě yǐ yù fáng sù zuì.

ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄛ ㄏㄜ ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄜ ㄌㄧˊ ㄗ˙ ㄓ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄙㄨˋ ㄗㄨㄟˋ.

Hangovers could be prevented by drinking pear juice before alcohol, scientists say.    Show Details
他自稱為愛狗人士。
他自称为爱狗人士。

tā zì chēng wéi ài gǒu rén shì.

ㄊㄚ ㄗˋ ㄔㄥ ㄨㄟˊ ㄞˋ ㄍㄡˇ ㄖㄣˊ ㄕˋ.

He is a self-professed dog lover.    Show Details
拜託,請盡你所能遠離麻煩。
拜托,请尽你所能远离麻烦。

bài tuō, qǐng jìn nǐ suǒ néng yuǎn lí má fán.

ㄅㄞˋ ㄊㄨㄛ, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ.

Please try your best to stay out of trouble.    Show Details
他們回覆了嗎?
他们回覆了吗?

tā men huí fù le ma?

ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄇㄚ˙?

Have they answered yet?    Show Details
2014年是現代史上最熱的一年。
2014年是现代史上最热的一年。

èr líng yī sì nián shì xiàn dài shǐ shàng zuì rè de yī nián.

ㄦˋ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄙˋ ㄋㄧㄢˊ ㄕˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ ㄗㄨㄟˋ ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧ ㄋㄧㄢˊ.

2014 was the hottest year in modern history.    Show Details
你對音樂的品味很好。
你对音乐的品味很好。

nǐ duì yīn yuè de pǐn wèi hěn hǎo.

ㄋㄧˇ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ.

You have good taste in music.    Show Details
一隻美洲獅昨天晚上從動物園逃脫。
一只美洲狮昨天晚上从动物园逃脱。

yī zhī měi zhōu shī zuó tiān wǎn shàng cóng dòng wù yuán táo tuō.

ㄧ ㄓ ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ ㄘㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ ㄊㄠˊ ㄊㄨㄛ.

A mountain lion broke loose from the zoo last night.    Show Details
那個退休的希臘人在銀行排隊,希望能提領他的退休金。
那个退休的希腊人在银行排队,希望能提领他的退休金。

nà ge tuì xiū de xī là rén zài yín háng pái duì, xī wàng néng tí lǐng tā de tuì xiū jīn.

ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄜ˙ ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄆㄞˊ ㄉㄨㄟˋ, ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄋㄥˊ ㄊㄧˊ ㄌㄧㄥˇ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄣ.

The Greek pensioner is queuing up at the bank in the hope of withdrawing his pension.    Show Details
研究顯示,不規律的睡眠模式會導致癌症。
研究显示,不规律的睡眠模式会导致癌症。

yán jiù xiǎn shì, bù guī lǜ de shuì mián mó shì huì dǎo zhì ái zhèng.

ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄌㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄠˇ ㄓˋ ㄞˊ ㄓㄥˋ.

Irregular sleeping patterns lead to cancer, a study suggests.    Show Details
我不是這裡的人。
我不是这里的人。

wǒ bú shì zhè lǐ de rén.

ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ.

I'm not from here.    Show Details
當時的首要任務是救人。
当时的首要任务是救人。

dāng shí de shǒu yào rèn wù shì jiù rén.

ㄉㄤ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄧㄠˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ.

The priority at the time was to save people.    Show Details
我們很高興火山爆發後能與他們重逢。
我们很高兴火山爆发后能与他们重逢。

wǒ men hěn gāo xìng huǒ shān bào fā hòu néng yǔ tā men chóng féng.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄣˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄅㄠˋ ㄈㄚ ㄏㄡˋ ㄋㄥˊ ㄩˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄔㄨㄥˊ ㄈㄥˊ.

We are delighted to be with them again after the volcanic eruption.    Show Details
他連付房租都有問題,更不用說存錢了。
他连付房租都有问题,更不用说存钱了。

tā lián fù fáng zū dōu yǒu wèn tí, gèng bú yòng shuō cún qián le.

ㄊㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄈㄨˋ ㄈㄤˊ ㄗㄨ ㄉㄡ ㄧㄡˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, ㄍㄥˋ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄜ˙.

He has trouble even paying his rent, let alone saving money.    Show Details
一些當地居民質疑這不符合建築法規。
一些当地居民质疑这不符合建筑法规。

yì xiē dāng dì jū mín zhí yí zhè bù fú hé jiàn zhú fǎ guī.

ㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄉㄤ ㄉㄧˋ ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄓˊ ㄧˊ ㄓㄜˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ.

Some local residents argued it did not conform to the building regulations.    Show Details
蜜雪兒被判一年的緩刑。
蜜雪儿被判一年的缓刑。

mì xuě ér bèi pàn yī nián de huǎn xíng.

ㄇㄧˋ ㄒㄩㄝˇ ㄦˊ ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ.

Michelle was sentenced to a year of probation.    Show Details
一個離地面52公尺高的雕像在週四揭幕。
一个离地面52公尺高的雕像在周四揭幕。

yī ge lí dì miàn wǔ shí èr gōng chǐ gāo de diāo xiàng zài zhōu sì jiē mù.

ㄧ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˊ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄨˇ ㄕˊ ㄦˋ ㄍㄨㄥ ㄔˇ ㄍㄠ ㄉㄜ˙ ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄓㄡ ㄙˋ ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ.

A statue towering 52-metres above ground level was unveiled Thursday.    Show Details
我們把一隻三週大的羔羊養在家裡當寵物。
我们把一只三周大的羔羊养在家里当宠物。

wǒ men bǎ yī zhī sān zhōu dà de gāo yáng yǎng zài jiā lǐ dāng chǒng wù.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄅㄚˇ ㄧ ㄓ ㄙㄢ ㄓㄡ ㄉㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄧㄤˊ ㄧㄤˇ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄉㄤ ㄔㄨㄥˇ ㄨˋ.

We keep a three-week-old lamb as a pet at home.    Show Details
當小孩有學習障礙時,往往很難確定原因是什麼。
当小孩有学习障碍时,往往很难确定原因是什么。

dāng xiǎo hái yǒu xué xí zhàng ài shí, wǎng wǎng hěn nán què dìng yuán yīn shì shén me.

ㄉㄤ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄕˊ, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙.

When children have learning difficulties, it is often difficult to pinpoint the cause of the problem.    Show Details
抱歉, 有急事, 今天不能去店裡了。
抱歉, 有急事, 今天不能去店里了。

bào qiàn, yǒu jí shì, jīn tiān bù néng qù diàn lǐ le.

ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ㄧㄡˇ ㄐㄧˊ ㄕˋ, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄑㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄜ˙.

Sorry, something urgent came up, I can't make it to the shop today.    Show Details
他可能月底就會被炒魷魚。
他可能月底就会被炒鱿鱼。

tā kě néng yuè dǐ jiù huì bèi chǎo yóu yú.

ㄊㄚ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄩㄝˋ ㄉㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄔㄠˇ ㄧㄡˊ ㄩˊ.

He might be fired by the end of the month.    Show Details
總理揭露了一點點她的私生活。
总理揭露了一点点她的私生活。

zǒng lǐ jiē lòu le yì diǎn diǎn tā de sī shēng huó.

ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄌㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ.

The prime minister has revealed small glimpses into her private life.    Show Details
這個提案一直受到特別仔細的檢視。
这个提案一直受到特别仔细的检视。

zhè ge tí àn yì zhí shòu dào tè bié zǐ xì de jiǎn shì.

ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄢˋ ㄧˋ ㄓˊ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ.

This proposal has been under special scrutiny.    Show Details
他很高。
他很高。

tā hěn gāo.

ㄊㄚ ㄏㄣˇ ㄍㄠ.

He is very tall.    Show Details
事情一開始進展得很順利,但後來我們遇到了困難。
事情一开始进展得很顺利,但后来我们遇到了困难。

shì qíng yì kāi shǐ jìn zhǎn de hěn shùn lì, dàn hòu lái wǒ men yù dào le kùn nán.

ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, ㄉㄢˋ ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ.

Things went well at the beginning, but later on we ran into trouble.    Show Details
興建一座新核電廠的提議,遭到強烈的反對。
兴建一座新核电厂的提议,遭到强烈的反对。

xīng jiàn yī zuò xīn hé diàn chǎng de tí yì, zāo dào qiáng liè de fǎn duì.

ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄧ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄧˋ, ㄗㄠ ㄉㄠˋ ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ.

There has been vigorous opposition to the proposals for a new nuclear power plant.    Show Details
工作人員為抗議扒手暴增而罷工。
工作人员为抗议扒手暴增而罢工。

gōng zuò rén yuán wèi kàng yì pá shǒu bào zēng ér bà gōng.

ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄧˋ ㄆㄚˊ ㄕㄡˇ ㄅㄠˋ ㄗㄥ ㄦˊ ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ.

The staff walked off the job to protest a surge in pickpockets.    Show Details
艾菲爾鐵塔星期五對遊客關閉。
艾菲尔铁塔星期五对游客关闭。

ài fēi ěr tiě tǎ xīng qí wǔ duì yóu kè guān bì.

ㄞˋ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄧㄝˇ ㄊㄚˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄨˇ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ.

The Eiffel Tower was shut to tourists on Friday.    Show Details
我聽說川菜很辣。
我听说川菜很辣。

wǒ tīng shuō chuān cài hěn là.

ㄨㄛˇ ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ ㄔㄨㄢ ㄘㄞˋ ㄏㄣˇ ㄌㄚˋ.

I heard Sichuan cuisine is very hot.    Show Details
這個銀行假日週末妳們要打網球嗎?
这个银行假日周末妳们要打网球吗?

zhè ge yín háng jià rì zhōu mò nǐ men yào dǎ wǎng qiú ma?

ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄧㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄚ˙?

Are you playing tennis this bank holiday weekend?    Show Details
約旦取消簽證費用試圖招攬觀光客。
约旦取消签证费用试图招揽观光客。

yuē dàn qǔ xiāo qiān zhèng fèi yòng shì tú zhāo lǎn guān guāng kè.

ㄩㄝ ㄉㄢˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄕˋ ㄊㄨˊ ㄓㄠ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ.

Jordan waives visa fee in an attempt to lure tourists.    Show Details
麻疹可能損害免疫系統長達三年之久。
麻疹可能损害免疫系统长达三年之久。

má zhěn kě néng sǔn hài miǎn yì xì tǒng cháng dá sān nián zhī jiǔ.

ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄙㄨㄣˇ ㄏㄞˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ ㄙㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄓ ㄐㄧㄡˇ.

Measles can harm the immune system for up to three years.    Show Details
主持人的熱情很有感染力。
主持人的热情很有感染力。

zhǔ chí rén de rè qíng hěn yǒu gǎn rǎn lì.

ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ.

The presenter's enthusiasm was very contagious.    Show Details
她會懷孕只是時間問題。
她会怀孕只是时间问题。

tā huì huái yùn zhǐ shì shí jiān wèn tí.

ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ.

It is only a matter of time before she gets pregnant.    Show Details
銀行目前正在降低利率以吸引新客戶。
银行目前正在降低利率以吸引新客户。

yín háng mù qián zhèng zài jiàng dī lì lǜ yǐ xī yǐn xīn kè hù.

ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ.

The banks are currently offering low interest rates to entice new customers.    Show Details
說不定太空旅行在未來會成為司空見慣的事。
说不定太空旅行在未来会成为司空见惯的事。

shuō bú dìng tài kōng lǚ xíng zài wèi lái huì chéng wéi sī kōng jiàn guàn de shì.

ㄕㄨㄛ ㄅㄨˊ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄙ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ.

Space travel might become commonplace in the future.    Show Details
倫敦的房地產市場已高得令人無法負擔。
伦敦的房地产市场已高得令人无法负担。

lún dūn de fáng dì chǎn shì chǎng yǐ gāo de lìng rén wú fǎ fù dān.

ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄧˇ ㄍㄠ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄈㄨˋ ㄉㄢ.

London's property market is becoming unaffordable.    Show Details
我們被塔拉的勇敢與快速行動深深感動。
我们被塔拉的勇敢与快速行动深深感动。

wǒ men bèi tǎ lā de yǒng gǎn yǔ kuài sù xíng dòng shēn shēn gǎn dòng.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄜ˙ ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ ㄩˇ ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄣ ㄕㄣ ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ.

We were very impressed by Tara's bravery and fast action.    Show Details
台灣很安全。
台湾很安全。

tái wān hěn ān quán.

ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄏㄣˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ.

Taiwan is a very safe place.    Show Details
付清房屋貸款後,我們會有更多錢買新車。
付清房屋贷款后,我们会有更多钱买新车。

fù qīng fáng wū dài kuǎn hòu, wǒ men huì yǒu gèng duō qián mǎi xīn chē.

ㄈㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄤˊ ㄨ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ ㄏㄡˋ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄍㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄞˇ ㄒㄧㄣ ㄔㄜ.

We will have more money to buy a new car after we pay off our mortgage.    Show Details
昨天股市大跌。
昨天股市大跌。

zuó tiān gǔ shì dà dié.

ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄕˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧㄝˊ.

The stock market plunged yesterday.    Show Details
許多讀者批評這個作家傲慢以及與現實脫節。
许多读者批评这个作家傲慢以及与现实脱节。

xǔ duō dú zhě pī píng zhè ge zuò jiā ào màn yǐ jí yǔ xiàn shí tuō jié.

ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄧˇ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ.

Many readers criticise the author for being arrogant and out of touch.    Show Details
我用喝大量的咖啡來克服睡意。
我用喝大量的咖啡来克服睡意。

wǒ yòng hē dà liàng de kā fēi lái kè fú shuì yì.

ㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄏㄜ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄚ ㄈㄟ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˋ ㄧˋ.

I fought off drowsiness by drinking a lot of coffee.    Show Details
那個自閉兒被狗咬了後縫了八針。
那个自闭儿被狗咬了后缝了八针。

nà ge zì bì ér bèi gǒu yǎo le hòu féng le bā zhēn.

ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄅㄧˋ ㄦˊ ㄅㄟˋ ㄍㄡˇ ㄧㄠˇ ㄌㄜ˙ ㄏㄡˋ ㄈㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄅㄚ ㄓㄣ.

The autistic kid had to have eight stitches after bitten by a dog.    Show Details
他正試著找份高薪的好工作。
他正试着找份高薪的好工作。

tā zhèng shì zhe zhǎo fèn gāo xīn de hǎo gōng zuò.

ㄊㄚ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄓㄜ˙ ㄓㄠˇ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ.

He is trying to get a good job that pays good money.    Show Details
康瓦爾公爵夫人用陽傘遮擋陽光。
康瓦尔公爵夫人用阳伞遮挡阳光。

kāng wǎ ěr gōng jué fū rén yòng yáng sǎn zhē dǎng yáng guāng.

ㄎㄤ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ ㄧㄤˊ ㄙㄢˇ ㄓㄜ ㄉㄤˇ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ.

The Duchess of Cornwall used a parasol to keep the sun at bay.    Show Details
我們應該離營火遠一點。
我们应该离营火远一点。

wǒ men yīng gāi lí yíng huǒ yuǎn yì diǎn.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄌㄧˊ ㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄩㄢˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ.

We should keep away from the campfire.    Show Details
不打不成器。
不打不成器。

bù dǎ bù chéng qì.

ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ.

Spare the rod, spoil the child.    Show Details
我今天還是不要去好了。
我今天还是不要去好了。

wǒ jīn tiān hái shì bú yào qù hǎo le.

ㄨㄛˇ ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄑㄩˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙.

I'd better not go today.    Show Details
這個包裹通過了海關的仔細檢查。
这个包裹通过了海关的仔细检查。

zhè ge bāo guǒ tōng guò le hǎi guān de zǐ xì jiǎn chá.

ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄉㄜ˙ ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ.

This parcel passed the scrutiny of the customs.    Show Details
這部音樂劇曾經一度非常賣座。
这部音乐剧曾经一度非常卖座。

zhè bù yīn yuè jù céng jīng yí dù fēi cháng mài zuò.

ㄓㄜˋ ㄅㄨˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄧˊ ㄉㄨˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄇㄞˋ ㄗㄨㄛˋ.

This musical was once a roaring success.    Show Details
我們無法預料接下來會發生什麼事。
我们无法预料接下来会发生什么事。

wǒ men wú fǎ yù liào jiē xià lái huì fā shēng shén me shì.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ.

We had no idea what was going to happen next.    Show Details
讓我們從相反的觀點來處理這個議題。
让我们从相反的观点来处理这个议题。

ràng wǒ men cóng xiāng fǎn de guān diǎn lái chǔ lǐ zhè ge yì tí.

ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄞˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ.

Let's approach this issue from opposite viewpoints.    Show Details
這幅抽象畫會激發你的想像力。
这幅抽象画会激发你的想像力。

zhè fú chōu xiàng huà huì jī fā nǐ de xiǎng xiàng lì.

ㄓㄜˋ ㄈㄨˊ ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧ ㄈㄚ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ.

This abstract painting will fire up your imagination.    Show Details
所有公司的電子郵件都由她自己處理。
所有公司的电子邮件都由她自己处理。

suǒ yǒu gōng sī de diàn zǐ yóu jiàn dōu yóu tā zì jǐ chǔ lǐ.

ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄡ ㄧㄡˊ ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ.

She deals with all the company emails by herself.    Show Details
突然來的噪音打斷了我的思路。
突然来的噪音打断了我的思路。

tú rán lái de zào yīn dǎ duàn le wǒ de sī lù.

ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗㄠˋ ㄧㄣ ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄙ ㄌㄨˋ.

The sudden noise interrupted my train of thought.    Show Details
她在推特上貼了一張個人照片。
她在推特上贴了一张个人照片。

tā zài tuī tè shàng tiē le yī zhāng gè rén zhào piàn.

ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄊㄨㄟ ㄊㄜˋ ㄕㄤˋ ㄊㄧㄝ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄓㄤ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ.

She posted a photo of herself on Twitter.    Show Details
他們把車庫改成了玻璃房。
他们把车库改成了玻璃房。

tā men bǎ chē kù gǎi chéng le bō lí fáng.

ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄅㄚˇ ㄔㄜ ㄎㄨˋ ㄍㄞˇ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄈㄤˊ.

They have transformed the garage into a conservatory.    Show Details
生氣的顧客很難應付。
生气的顾客很难应付。

shēng qì de gù kè hěn nán yìng fù.

ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄧㄥˋ ㄈㄨˋ.

Angry customers are very difficult to deal with.    Show Details
這個栩栩如生的機器人是由東芝用最先進的科技研發出來的。
这个栩栩如生的机器人是由东芝用最先进的科技研发出来的。

zhè ge xǔ xǔ rú shēng de jī qì rén shì yóu dōng zhī yòng zuì xiān jìn de kē jì yán fā chū lái de.

ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄧㄡˊ ㄉㄨㄥ ㄓ ㄩㄥˋ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄧㄢˊ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙.

This lifelike robot was developed by Toshiba using the state-of-the-art technology.    Show Details
利率明年可能會上漲。
利率明年可能会上涨。

lì lǜ míng nián kě néng huì shàng zhǎng.

ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ.

The interest rates look set to rise next year.    Show Details
我們今年夏天可能會僱用新人。
我们今年夏天可能会雇用新人。

wǒ men jīn nián xià tiān kě néng huì gù yòng xīn rén.

ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ.

We might take on new employees this summer.    Show Details
從月球上唯一可見的人造工程是什麼?
从月球上唯一可见的人造工程是什么?

cóng yuè qiú shàng wéi yī kě jiàn de rén zào gōng chéng shì shén me?

ㄘㄨㄥˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄤˋ ㄨㄟˊ ㄧ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙?

What is the only man-made structure visible from the moon?    Show Details
他們想出一個推廣這個產品的好主意。
他们想出一个推广这个产品的好主意。

tā men xiǎng chū yī ge tuī guǎng zhè ge chǎn pǐn de hǎo zhǔ yì.

ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄧ ㄍㄜ˙ ㄊㄨㄟ ㄍㄨㄤˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ.

They came up with a good idea for promoting this product.    Show Details
我決定回家時順路去星巴克喝咖啡。
我决定回家时顺路去星巴克喝咖啡。

wǒ jué dìng huí jiā shí shùn lù qù xīng bā kè hē kā fēi.

ㄨㄛˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄕㄨㄣˋ ㄌㄨˋ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄏㄜ ㄎㄚ ㄈㄟ.

I decided to stop by the Starbucks for a coffee on my way home.    Show Details
輕量與劇烈運動都可以增加平均壽命。
轻量与剧烈运动都可以增加平均寿命。

qīng liàng yǔ jù liè yùn dòng dōu kě yǐ zēng jiā píng jūn shòu mìng.

ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄤˋ ㄩˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄡ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄗㄥ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ.

Both light and vigorous exercise can extend life expectancy.    Show Details
她是正統訓練出身的鋼琴家,曾三度在皇家阿爾伯特音樂廳演奏。
她是正统训练出身的钢琴家,曾三度在皇家阿尔伯特音乐厅演奏。

tā shì zhèng tǒng xùn liàn chū shēn de gāng qín jiā, céng sān dù zài huáng jiā ā ěr bó tè yīn yuè tīng yǎn zòu.

ㄊㄚ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄨ ㄕㄣ ㄉㄜ˙ ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄚ, ㄘㄥˊ ㄙㄢ ㄉㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄚ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄊㄧㄥ ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ.

She is a classically trained pianist who played three times at the Royal Albert Hall.    Show Details
我不知道怎麼用洗碗機。
我不知道怎么用洗碗机。

wǒ bù zhī dào zěn me yòng xǐ wǎn jī.

ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄐㄧ.

I have no idea how to use a dishwasher.    Show Details
那些蝌蚪已經變成青蛙了。
那些蝌蚪已经变成青蛙了。

nà xiē kē dǒu yǐ jīng biàn chéng qīng wā le.

ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄎㄜ ㄉㄡˇ ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄥ ㄨㄚ ㄌㄜ˙.

Those tadpoles have turned into frogs.    Show Details
猶太教堂旁邊有一間幼稚園。
犹太教堂旁边有一间幼稚园。

yóu tài jiào táng páng biān yǒu yī jiān yòu zhì yuán.

ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄧ ㄐㄧㄢ ㄧㄡˋ ㄓˋ ㄩㄢˊ.

There is a kindergarten next to the synagogue.    Show Details
濃縮咖啡機因運送延誤沒有準時送到。
浓缩咖啡机因运送延误没有准时送到。

nóng suō kā fēi jī yīn yùn sòng yán wù méi yǒu zhǔn shí sòng dào.

ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄎㄚ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄧㄣ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄥˋ ㄧㄢˊ ㄨˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄠˋ.

The espresso maker didn't arrive on time because of a shipment backlog.    Show Details
我在生你的氣。
我在生你的气。

wǒ zài shēng nǐ de qì.

ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˋ.

I'm mad at you.    Show Details
地震帶來了海嘯。
地震带来了海啸。

dì zhèn dài lái le hǎi xiào.

ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄠˋ.

A tsunami followed in the wake of the earthquake.    Show Details
該名女子因持有毒品而遭暫時扣押。
该名女子因持有毒品而遭暂时扣押。

gāi míng nǚ zǐ yīn chí yǒu dú pǐn ér zāo zhàn shí kòu yā.

ㄍㄞ ㄇㄧㄥˊ ㄋㄩˇ ㄗˇ ㄧㄣ ㄔˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ ㄦˊ ㄗㄠ ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄎㄡˋ ㄧㄚ.

The woman was briefly detained for drug possession.    Show Details
市長支持公投的主意。
市长支持公投的主意。

shì zhǎng zhī chí gōng tóu de zhǔ yì.

ㄕˋ ㄓㄤˇ ㄓ ㄔˊ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄧˋ.

The mayor backed the idea of a referendum.    Show Details
請將你的手機調到靜音模式。
请将你的手机调到静音模式。

qǐng jiāng nǐ de shǒu jī tiáo dào jìng yīn mó shì.

ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄤ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄣ ㄇㄛˊ ㄕˋ.

Please switch your mobile phone to silent mode.    Show Details
« Previous123456...4041Next »